U gebruikt een verouderde internetbrowser.
We raden u aan om de meest recente internetbrowser te installeren voor de beste weergave van deze website.
Een internetbrowser die up to date is, staat ook garant voor veilig surfen.

Contacteer ons

Indien u vragen hebt (over uw eigen eigendom, over een eigendom die in onze portefeuille zit,...), stel ze en wij geven u zo spoedig mogelijk antwoord.
Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, gelieve alle velden in te vullen.


U moet akkoord gaan met het privacy beleid van deze website
* Verplicht in te vullen

Astrid Immobilia

Kapelstraat 70 
8450 Bredene
tel: +32 (0) 59 32 56 00
info@astridimmobilia.be

Openingsuren
ma-di-do-vrij-zat

van 09u tot 12u en van 14u tot 17u 
(gesloten op woensdag en zondag)

Matthias Maelfeyt, zaakvoerder Matimmo BV, ondernemingsnummer BTW-BE 0822.038.574, handelsnaam Astrid Immobilia.
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar België Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel - Onderworpen aan de deontologische code van het BIV - Lid BIV - Lid CIB met BIV nummer 506.323
Schatter-Expert met identificatienummer 005194460639

Astrid Immobilia wil zich zo correct mogelijk in regel stellen met de General Data Protection Regulation (GDPR)
Inleiding: 
Dit is een Europese regelgeving die belangrijke gevolgen heeft voor firma's die met data werken. Daarom zijn er ook verplichtingen naar klanten, leveranciers en prospecten. Data van klanten mogen enkel gebruikt worden mits hun goedkeuring. Bovendien hebben zij steeds het recht op consultatie van alle data die je over hen hebt. Zij hebben ook het recht om aanpassingen en verwijdering te vragen. Daarenboven moet je ook de garantie geven dat de data voldoende discreet behandeld worden en beschermd zijn. De basisregels zijn de volgende:
?Toestemming vragen:
Om gegevens te verzamelen en gebruiken. Bij Astrid Immobilia worden enkel gegevens gevraagd in het kader van de bemiddeling van verkoop en verhuur van onroerende goederen, maar eventueel ook als wettelijke basis, vereist als fundamentele informatie voor mogelijke rechtspleging.
Hier een niet limitatieve opsomming van de gegevens die wij hanteren:
1/ Identiteitsgegevens van de klant, zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail. In het kader van een overeenkomst (bijvoorbeeld huurovereenkomst of koopovereenkomst) en voor zoverre de wet dit voorziet kunnen extra gegevens worden opgevraagd zoals geboorteplaats en -datum, rijksregisternummer, nationaliteit.
2/ Informatie over het te verkopen/verhuren/schatten onroerend goed van de klant, zoals eigendomstitel, energieprestatiecertificaat, keuring van de elektrische installatie, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, vastgoedinformatie waaronder  de bestemming, voorkooprechten of overstromingsgevoeligheid, hypothecaire staat, statuten van de residentie, verkavelingsvergunning, postinterventiedossier, inlichtingen syndicus,….
Het recht op inzage:
Het individu moet op eenvoudige aanvraag kunnen zien welke informatie je over hem/haar hebt. Het volstaat hiertoe een mail te sturen aan de Astrid Immobilia (matthias@astridimmobilia.be) om deze informatie ter beschikking te stellen. Voor recente dossiers zal dit snel kunnen (wegens digitale bestanden), voor oudere dossiers kan dit enige tijd vragen.
Het recht op aanpassing en verwijdering:
Het individu heeft het recht om aanpassingen te vragen of om vergeten te worden. Idem als voor recht op inzage.
Astrid Immobilia zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld.
De gegevens die Astrid Immobilia bewaart in het kader van een relatie als prospect, worden gedurende maximaal twee jaar na het laatste contact bewaard.
De gegevens die Astrid Immobilia in het kader van de wettelijke en fiscale verplichtingen dient te bewaren, worden gedurende 10 jaar vast gehouden.
Maatregelen tegen hackers en datalekken:
Degelijke securityvoorzorgen zijn aangewezen.
Astrid Immobilia hanteert strikte normen om de persoonsgegevens onder haar controle te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging op beschadiging.
Astrid Immobilia neemt dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.
In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens onder de controle van Astrid Immobilia gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal Astrid Immobilia onmiddellijk handelen om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediërende maatregelen. Indien nodig, zal Astrid Immobilia u, evenals de Gegevensbeschermingsautoriteit, in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
Data BeschermingsVerantwoordelijke:
Astrid Immobilia stelt de zaakvoerder Matthias Maelfeyt aan als DBV (Data Bescherming Verantwoordelijke) omdat we de privacy van onze klanten belangrijk vinden.

Privacyverklaring
MATIMMO BV, met handelsnaam ASTRID IMMOBILIA, verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht Matthias Maelfeyt op matthias@astridimmobilia.be.  
Verwerkingsdoeleinden
MATIMMO BV, met handelsnaam ASTRID IMMOBILIA, verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, facturatie en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).
Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. - (a) toestemming, (b) noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst, (c) noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen - van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.
Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van MATIMMO BV) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met MATIMMO BV verbonden zijn of met enige andere partner van MATIMMO BV;
MATIMMO BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.
Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).
Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: matthias@astridimmobilia.be
Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).
Astrid immobilia
Terug naar boven
Sluit menu Astrid Immobilia